Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de bijzondere voorwaarden vermeld of waarnaar verwezen wordt op onze prijslijsten, offertes, orderbonnen, orderbevestigingen, levernota’s, facturen en/of andersoortige documenten of contracten die van ons uitgaan, zijn, behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking, van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en onze klanten, evenals op al onze verkopen en leveringen van goederen en diensten aan onze klanten. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en eender welke manier ter kennis werden gebracht aan onze klant en worden beschouwd als zijnde formeel en uitdrukkelijk door hem aanvaard, zelfs indien zij in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden van aan- of verkoop, al dan niet vermeld op zijn bestelbons en/of andere geschriften die van hem uitgaan.

1.2. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.

1.3. De uitvoering van elke aanvaarde opdracht alsook elke levering of verhuur van goederen en/of diensten is strikt beperkt tot deze die uitdrukkelijk in de overeenkomst of onze offerte zijn aangeduid.

Alle klantenorders worden beheerst door onze aanbevolen eindverbruikersprijzen en de korting toegekend in de jaarlijkse Business Drivers, volgens de onderhavige algemene voorwaarden.
Orders zijn slechts bindend nadat ze schriftelijk door ons zijn aangenomen.
Wij doen al het mogelijke om de klantenorders uit te voeren. Wij kunnen echter onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor kosten, verlies of schade opgelopen door de klant die het gevolg zijn van enig nalaten van onzentwege om een bepaald order aan te nemen. Bij een beperkte beschikbaarheid van enkele of al onze producten hebben wij het recht om onze beschikbare voorraad over onze klanten te verdelen volgens een maatstaf die wij billijk achten en hebben wij het recht om orders dienovereenkomstig aan te nemen en uit te voeren. Wij hebben het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de productie of verkoop van een of meerdere van onze producten stop te zetten of om wijzigingen aan te brengen aan het type, ontwerp of model hiervan. In voorkomend geval zijn wij niet verplicht om dezelfde wijzigingen aan te brengen aan producten die reeds in het bezit van de klant of door hem besteld zijn. De klant kan ons niet aansprakelijk stellen voor dergelijke wijzigingen en hij heeft geen enkel recht van regres jegens ons omwille van het feit dat we de levering van producten van een eerder door ons verkocht type, ontwerp of model stopgezet hebben.

3.1. Behoudens andersluidende vermelding in onze offertes zijn niet inbegrepen in onze prijzen en worden bijgevolg apart op de factuur vermeld:
- de leverings- en/of verzendkosten met uitzondering van naleveringen;
- de verzekeringskosten bij export, tenzij door de klant voorafgaandelijk het bewijs wordt geleverd dat hij de levering of zending zelf zal verzekeren bij een derde;
- een toeslag van 25 EUR voor exportbestellingen met een waarde van minder dan 250 EUR.

3.2. Voor naleveringen geldt bovendien de volgende voorwaarde:
- naleveringen naar het buitenland gebeuren principieel bij een volgende zending, tenzij de klant uitdrukkelijk afzonderlijke nalevering vraagt in welk geval deze nazending te onzen laste zal zijn.

3.3. Onze prijzen zullen door ons verhoogd kunnen worden ingeval van verhoging van in- en/of uitvoerrechten, taksen, verhoogde kosten voor grondstoffen en koersschommelingen voor zover deze buiten onze wil een invloed hebben op onze nettoprijszetting. Wij zullen dit in voorkomend geval verantwoorden ten aanzien van onze klant.

3.4. Al de door ons opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen.

Annulatie van een bestelling door onze klant dient schriftelijk te gebeuren. Gebeurt dit in eerste instantie niet schriftelijk, dan moet dit schriftelijk bevestigd worden. De klant kan een bestelling enkel annuleren op voorwaarde dat wij de uitvoering van onze levering van goederen en/of diensten nog niet hebben aangevat, bijvoorbeeld doordat wij reeds een bestelling bij onze leveranciers hebben geplaatst. Het bewijs hiertoe kan met alle middelen die het recht ons toelaat door ons geleverd worden.

5.1. De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend.

5.2. Een vertraging in de uitvoering van onze leveringen van goederen en/of diensten kan slechts aanleiding geven tot een schadevergoeding lastens onszelf of de opzegging van de overeenkomst door de klant indien de vertraging overdreven is en enkel volgt uit ons louter stilzitten zonder geldige redden voor zover evenwel de klant op eenduidige en aantoonbare wijze bewijst schade hierdoor te hebben geleden. Deze schadevergoeding kan echter in totaliteit nooit het bedrag van 10 % van de bestelling waarop desgevallend de vertraging betrekking heeft te boven gaan.

5.3. Wij zijn ontslagen van enige aansprakelijkheid in verband met de leveringstermijnen:

5.3.1. indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet werden gerespecteerd;

5.3.2.in gevallen van overmacht zoals: lock-out, staking, epidemie, oorlog, economische embargo’s, sabotage, brand, ongunstige weersomstandigheden, waterschade, machinebreuk, werkpanne, het laten afweten van belangrijke stukken tijdens de fabricage, onderbrekingen of vertragingen in het vervoer of de ontvangst van grondstoffen, en dit zowel bij ons als bij onze leveranciers, en in het algemeen elke uitwendige oorzaak waarvan wij in redelijkheid aantonen dat deze de levering van de goederen en/of diensten of in het algemeen de uitvoering van onze verbintenissen in het gedrang heeft gebracht of brengt. Overmacht schorst slechts de uitvoering van de overeenkomst met onze klant en geeft de klant geen recht op ontbinding of verbreking van de overeenkomst in ons nadeel of de aanrekening van enige schadevergoeding te onzen laste.

6.1. De leveringen gebeuren ex works vanaf onze magazijnen. De risico’s en gevaren waaraan de geleverde goederen worden blootgesteld zijn voor rekening van de klant vanaf het ogenblik dat deze goederen onze magazijnen verlaten of onder ons direct toezicht zijn verdwenen.

6.2. Eventuele douanekosten zullen steeds rechtstreeks door de transporteur aan de klant worden gefactureerd. De klant maakt zich dan ook sterk ter zake verantwoorde en bewezen douanekosten te zullen aanvaarden en te zullen betalen.

7.1. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken alsook klachten met betrekking tot niet-conforme leveringen (verkeerde artikelen of verkeerde hoeveelheden) dienen aan ons te worden meegedeeld binnen de 8 kalenderdagen na de levering bij middel van een aangetekend schrijven. In dit aangetekend schrijven moet de klacht precies en duidelijk omschreven zijn. Behoudens tegenbewijs door de klant wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op de leveringsdatum die vermeld is op de leveringsbon die uitgaat van ons of van de transporteur. Bij gebreke van een tijdige klacht als hierboven vermeld worden de aard en de hoeveelheid van de door ons geleverde goederen en/of diensten op de door ons opgestelde leveringsbon als volledig aanvaard beschouwd, vrij van zichtbare gebreken en verantwoordt onze leveringsbon op voldoende wijze onze facturatie.

7.2. Voor iedere terugzending van goederen die door de klant wegens aanwezige zichtbare gebreken niet worden aanvaard alsook voor niet-conforme leveringen dient de klant ons voorafgaandelijk akkoord af te wachten alvorens de goederen aan ons te retourneren. Indien de klant nalaat om ter zake ons akkoord af te wachten zal hij steeds alle kosten (verzendingskosten, leveringskosten, douanekosten, …) die verband houden met de terugzending van de goederen dienen te dragen. Enkel de gedateerde handtekening van een afgevaardigde van onze firma zal bewijskrachtig zijn.

7.3. Ingebruikname en/of wederverkoop door de klant zonder voorbehoud impliceert de aanvaarding van de door ons geleverde goederen en/of diensten en doet het recht voor de klant vervallen om nog enige klacht uit hoofde van een zichtbaar gebrek of een niet-conforme levering in te roepen.

7.4. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de klant aan ons te worden gemeld binnen de 6 maanden na de leveringsdatum. De leveringsdatum wordt bepaald zoals in artikel 7.1. hierboven bepaald. Voor het overige wordt verder ook gehandeld als in artikel 7.2. bepaald.

7.5. Kleine afwijkingen met betrekking tot kleur en vorm vormen nooit een grond tot klacht voor zover deze afwijkingen de functionaliteit van het product niet aantasten noch een normaal gebruik van het product verhinderen.

8.1. Wij hebben te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor reeds door ons uitgevoerde prestaties, zelfs indien wij slechts gedeeltelijk prestaties hebben uitgevoerd.

8.2. Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van onze facturen, hierin begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk worden verklaard indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur, behoudens hetgeen werd bepaald in artikel 7.

8.3. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen. Ook dient de klant in geval van protest de omvang van dit protest in geldwaarde uit te drukken.

8.4. Het protest voornoemd geschiedt enkel bij aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel.

8.5. In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen desgevallend, ingeval van laattijdige betaling vermeerderd met de intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals hierna in artikel 9 bepaald.

8.6. Bij ontstentenis van een geldig protest zoals hierboven bepaald erkent de klant de juistheid van de door ons gefactureerde leveringen en/of prestaties, zelfs indien hierover geen voorafgaandelijke overeenkomst of aanbod van onzentwege bestaat.

8.7. Bij gebrek aan enige vaste datum van ontvangst ter zake worden onze facturen geacht te zijn ontvangen door de klant de 3e werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in België, de 5e werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen in de overige landen van de Europese Unie en de 10e werkdag na de factuurdatum voor facturatieadressen daarbuiten. Het tegenbewijs hiervan kan evenwel met alle middelen die het recht toelaat bewezen worden.

9.1. Behoudens andersluidende betalingstermijn, vermeld op onze facturen, moeten al onze facturen betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. Betalingen gebeuren in onze handen, op onze zetel of op onze bankrekening.

9.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de in artikel 9.1. genoemde termijn, zullen wij, vanaf de dag volgend op deze termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben op de betaling van een verwijlsintrest zoals voorzien in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 op de handelstransactie met de klant, en alle latere wijzigingen hieraan, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 % op jaarbasis.

9.3. Door niet te betalen binnen de als hierboven in artikel 9.1. vermelde termijn en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade, hierin begrepen de invorderingskosten zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet van 02/08/2002 op de handelstransactie met de klant, en alle latere wijzigingen hieraan, dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt:

9.3.1. ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering (o.a. personeelskosten, telefoon, fax, portkosten) wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10 % van het openstaand saldo met een minimum van 75 EUR, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 7,50 EUR per en vanaf de derde aanmaning die wij aan de klant verzenden; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen (incassobureau en/of advocaat) zullen deze kosten ook aan de klant worden aangerekend;

9.3.2. indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant, voor zover de Wet van 02/08/2002 op de handelstransactie met de klant, en alle latere wijzigingen hieraan, van toepassing is, aan ons ook alle kosten dienen te vergoeden die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering zonder echter dat deze vergoeding bij vergelijking lager zal mogen zijn dan het bedrag dat bekomen wordt na toepassing van het tarief van de sommen die invorderbare kosten zijn wegens het verrichten van bepaalde materiële akten, zoals door de Koning vastgesteld in uitvoering van het artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.

9.4. Aanvaarding van een wisselbrief heeft geenszins een vernieuwing of afwijking van de huidige betalingsvoorwaarden tot gevolg.

9.5. Zo de klant één factuur op haar vervaldatum niet heeft betaald, worden alle andere facturen, zelfs deze dewelke nog niet zijn vervallen, onmiddellijk opeisbaar. In dit geval zijn wij ook van rechtswege gerechtigd om, zelfs zonder verwittiging, de uitvoering van onze prestaties te staken tot alle vervallen bedragen integraal vereffend werden.

9.6. Ingeval van laattijdige betaling van onze factu(u)r(en) door de klant behouden wij ons het recht voor om eventuele toegestane kortingen vervallen te verklaren, zelfs met terugwerkende kracht en dit met betrekking tot de kortingen die aan de klant werden toegekend tot één jaar voorafgaand aan de laatste aan de klant toegestane korting.

9.7. In geen geval mag de onvolledige of gedeeltelijk betwiste uitvoering van onze prestaties of levering als voorwendsel dienen om betaling van dat gedeelte dat niet werd betwist uit te stellen. Tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan is geen enkele inhouding ten titel van garantie toegelaten.

9.8. Indien door ons betalingsfaciliteiten worden toegestaan, hetzij betaling in termijnen, hetzij acceptering van wissels, wordt nog bij deze uitdrukkelijk overeengekomen dat de eerste wanbetaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke eisbaarheid van alle nog te vervallen wissels of termijnbetalingen met zich meebrengt. Eventuele gesloten overeenkomsten mogen door ons in dit geval eveneens als verbroken door de klant worden beschouwd.

9.9. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant of de derde-betaler ter gelegenheid van zijn betaling(en).

9.10. Wij zijn te allen tijde berechtigd om het geheel of een gedeelte van onze schuldvorderingen op de klant over te dragen aan derden, evenwel met behoud van onze waarborg- of aansprakelijkheidverbintenissen hoofdens door ons geleverde goederen en/of diensten.

Wij behouden ons het eigendom voor over de door ons geleverde goederen en/of materialen tot na integrale betaling van alle bedragen die de klant aan ons verschuldigd is uit hoofde van het hierboven vermeld artikel 9. Dit eigendomsvoorbehoud zal tegenstelbaar zijn aan derden en zal gestand blijven zelfs ingeval van faillissement of toegestaan gerechtelijk akkoord van de klant.

11.1. Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld in vergoeding van de directe schade die door de klant wordt geleden voor zover deze schade een direct gevolg is van een gebrek in de door ons geleverde goederen en/of materialen.

11.2. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor commerciële of andere indirecte schade.

11.3. In elk geval is onze aansprakelijkheid uitgesloten indien de klant de door ons geleverde goederen en/of materialen op een verkeerde wijze of in strijd met de bij het product geleverde gebruiks- en veiligheidsinstructies heeft aangewend.

11.4. Behoudens voor zover wettelijke bepalingen een beperking van onze aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten, opzettelijke misdraging of grove nalatigheid, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade als hierna omschreven:

11.4.1. indien wij op basis van een overeenkomst aansprakelijk zijn voor directe schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het aangerekende bedrag in het kader van die overeenkomst. Bovendien beperkt zich onze aansprakelijkheid tot het maximumbedrag van de vergoedingen betaald door onze verzekering voor de schadetoebrengende gebeurtenis en in ieder geval tot het bedrag van 5.000.000 EUR.

11.4.2. onze aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de klant ons onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en wij na die termijn tekort blijven schieten in de nakoming van onze verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.

11.4.3. voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van 12 maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard.

11.4.4. elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; of b) te voorkomen dat andere of bijkomende schade ontstaat.

11.5. Onze aansprakelijkheid zal bovendien steeds uitgesloten zijn ingeval van overmachtssituaties zoals omschreven in artikel 5.3.2. hierboven vermeld.

12.1. De informatie die wij aan elkaar doorgeven in het kader van een overeenkomst is in principe vertrouwelijk en geheim. Partijen mogen zulke informatie niet openbaar maken aan derden of gebruiken anders dan voor het doel waarvoor de informatie verkregen is. Zo het noodzakelijk blijkt om zulke informatie aan andere personen door te geven, staan de partijen ervoor in dat een soortgelijke geheimhoudingsverplichting ook door deze personen nagekomen wordt. De geheimhoudingsplicht duurt ook na beëindiging van een overeenkomst voort.

12.2. Wij kunnen een overeenkomst of onze rechten of plichten uit hoofde van die overeenkomst overdragen aan onze dochter- of zusterondernemingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. De klant mag geen overeenkomst of rechten of plichten uit hoofde van die overeenkomst overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.3. Behoudens andersluidende bepaling in deze algemene voorwaarden, mag iedere kennisgeving of andere documenten in verband met de overeenkomst aan een partij gegeven worden via e-mail, op voorwaarde dat zulke e-mail met leesbevestiging verstuurd wordt, of per aangetekende brief met bewijs van ontvangst gericht aan het adres van de partij die zulke kennisgeving of levering mag ontvangen, of aan de hoofdzetel van die partij. Een kennisgeving wordt enkel van kracht na ontvangst van de leesbevestiging indien verstuurd via e-mail of op de 5e werkdag na de datum van de aangetekende brief (op voorwaarde dat de dagen waarop de postbestelling onderbroken is, niet meegerekend worden).

12.4 Indien enige bepaling uit een overeenkomst tussen ons en de klant geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. In een dergelijk geval zullen wij met de klant in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

13.1. Wij komen met onze klant overeen om, voorafgaandelijk aan elke rechtsgang, alle middelen aan te wenden teneinde tot een minnelijke oplossing te komen.

13.2. Bij gebreke aan dergelijke minnelijke oplossing zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst en vrijwaring, en zelfs in kort geding.

13.3. Alle door ons met de klant gesloten overeenkomsten zijn exclusief aan het Belgisch recht onderworpen.